Seuran säännöt

 Voimisteluliitto 

 Nämä seurojen mallisäännöt on ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 10.11.2005

RAISION PYRYT ry:n   SÄÄNNÖT


1  § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Raision Pyryt ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Raision kaupunki. 

Yhdistyksen kieli on suomi. 

Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.


2  § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan harrastustasolla.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.


3  § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä, 

järjestämällä jäsenilleen;

-kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäisille,

-koulutustoimintaa, 

-tiedotus- ja suhdetoimintaa.

järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa, hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja, vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja – toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin, harjoittamalla julkaisutoimintaa.


4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) harjoittaa julkaisutoimintaa

2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia

6) harjoittaa bingotoimintaa 

7) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

5 § SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA

Seura kuuluu jäsenenä  Voimisteluliittoon, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.


6 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Seuran varsinaisia jäseniä ovat johtokuntien jäsenet ja ohjaajat.

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran johtokunta voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät jäsen- ja kausimaksut.

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.

7 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti

8 § JÄSENEN  EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seura ja sen  jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenyhdistystä tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka jäsenyhdistyksellä tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan.

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

Kielletty aine tai näyttö kielletyn aineen käytöstä urheilijan  elimistöstä otetussa näytteessä

Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

Kieltäytyminen dopingtestistä

Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Dopingtestin manipulointi

Dopingaineiden hallussapito

Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen

Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus.

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainvälisille lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

*Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

*Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja harjoitustilanteissa

*Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa

*Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus

*Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

*Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

*Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

*Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Liitto tai sen asemasta tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.  Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


9 § JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan  jäsen- ja kausimaksujen ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta.

Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. 

Kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua. Seuran johtokunnan ja jaostojen johtokuntien jäseniltä ei peritä jäsenmaksua, mutta he ovat äänioikeutettuja. Seuran ohjaajilta ei peritä jäsenmaksua, mutta he ovat äänioikeutettuja. 


10 § SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi- maaliskuussa ja syyskokous pidetään aikaisintaan marras- joulukuussa.

Johtokunta kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetettynä kirjallisena kutsuna tai virallisella ilmoitustaululla.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  ääntenlaskijat 

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus

6) Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto 

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

8) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

9) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää

ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa

ei ole kokouskutsussa mainittava

10) Päätetään kokous


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden jäsen- ja kausimaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio  

8) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

9) Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

11) Päätetään, että johtokunta voi valita seuran edustajista henkilön niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

13) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnan syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

14) Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.


12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä johtokunnalta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. 

Ylimääräisen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.  

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 7-11 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt. 


14 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on:

- kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön, edustaa seuraa

- johtaa ja kehittää seuran toimintaa

- vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta

- hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

- nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät

- tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

- tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

- hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita

- hoitaa seuran tiedotustoimintaa

- päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

- laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon 

- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt 

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä

- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

15 § SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa  tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.


16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seuran  johtokunnan nimeämä muu henkilö, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.


18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta toiminta-alueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen tai Voimisteluliitolle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen.


19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.